مذاکره باشگاه تراکتور با علی کریمی تکذیب شد

دبیر خبر

1 سال پیش

مشروح خبر را در اپلیکیشن تراپ بخوانید

برای نصب تراپ به این آدرس traap.com مراجعه کنید

اخبار مرتبط

حامیان تراکتور

تراکتور را دنبال کنید